Privacy policy

 1. INLEIDING

Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van (oud)leden, (oud)leerlingen, docenten, dirigenten en bezoekers van evenementen. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van bovengenoemde groepen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.[1]Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent uw persoonsgegevens, belanghebbenden hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen met het bestuur van Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN EN LEERLINGEN

Persoonsgegevens van leden van de vereniging en leerlingen van de muziekschool worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden (inclusief facturatie);
 • Communicatie;
 • Het verkrijgen van gemeentesubsidie;
 • Planning;
 • Analyses t.b.v. continuïteit vereniging en voortgang leerlingen;
 • Promotie van de vereniging (foto’s).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;
 • Inschrijving muziekonderwijs voor particuliere leerlingen;
 • Inschrijving voor examens en concoursen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of opslaan in de administratie:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (vast en mobiel);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeninggegevens;
 • Machtigingsformulieren voor automatische incasso;
 • Geslacht;
 • Startdatum lidmaatschap;
 • Instrument;
 • Lesmoment (dag en tijdstip);
 • Orkest (A-, B-, C- en/of instaporkest);
 • Deelname aan en prestaties tijdens concoursen en examens;
 • Presentie tijdens muzieklessen en orkestrepetities;
 • Foto’s die gemaakt worden tijdens de diverse evenementen en concerten die Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht jaarlijks organiseert.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN OUD-LEDEN EN OUD-LEERLINGEN

Persoonsgegevens van oud-leden en oud-leerlingen worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de oud-leden en oud-leerlingen d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Evaluatie-doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving voor de Nieuwsbrief; en/of
 • De aangevinkte optie in het uitschrijvingsformulier voor toestemming van het bewaren van persoonsgegevens voor nieuwsuitingen en evaluaties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of opslaan:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Toelichting opzegging.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men na beëindiging van het lidmaatschap nog is aangemeld voor de Nieuwsbrief.

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DOCENTEN EN DIRIGENTEN

Persoonsgegevens van docenten en dirigenten worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst tussen Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht en de docent/dirigent.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst tussen Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht en de docent/dirigent.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of opslaan:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer (vast en mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Uurtarief en concerttarief;
 • Bankrekeninggegevens;
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG);

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een vastgestelde periode:

 • Persoonsgegevens van docenten en dirigenten worden opgeslagen gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De gegevens van sollictanten waarmee geen contract overeengekomen is, zullen direct worden verwijderd, of één jaar worden bewaard indien de sollicitant aangeeft dat hij/zij op de hoogte gehouden wil worden van eventuele nieuwe vacatures.

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN BEZOEKERS AAN CONCERTEN EN EVENEMENTEN

Persoonsgegevens van concertbezoekers worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon over het evenement d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Het reserveren van plaatsen en het verzekeren van toegang tot het concert of evenement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het ingevulde kaartreserveringsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode tot en met het evenement.

 

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partijen voor:

 • Het verkrijgen van subsidies (Gemeente Sliedrecht);
 • Het verzorgen van de muzieklessen en orkestrepetities (docenten en dirigenten);
 • De verspreiding van nieuwsbrieven en uitnodigingen (e-mail marketing programma).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 1. BINNEN DE EU

Zonder expliciete goedkeuring van de leden verstrekt Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 1. MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. BEWAARTERMIJN

Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. BEVEILIGING

Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze vrijwilligers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 1. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 1. VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

 1. CONTACTGEGEVENS

Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht
Kerkbuurt 156
3361 BM Sliedrecht
privacy@crescendosliedrecht.nl

[1]Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.